Oznaczenie CE

Dział maszynowy jest bardzo ważną gałęzią gospodarki narodowej. Niestety, przez niewłaściwe użytkowanie maszyn, albo przez niewłaściwą konstrukcję, powodowane są wypadki, które wiążą się również z dużymi stratami finansowymi.
W celu ograniczenia wypadków przy pracy, Unia Europejska zharmonizowała przepisy odnośnie budowy i użytkowania maszyn.
Ujednolicenie tych przepisów zapewnia swobodny przepływ towarów na obszarze EOG, pod warunkiem, że wyprodukowane i sprzedawane towary nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników, osób trzecich, mienia i środowiska.

oznaczenie CE

Producent ma obowiązek wprowadzać na rynek maszyny bezpieczne. Może to osiągnąć przez właściwe ich projektowanie, wykonanie i prawidłową instalację.

Producenci ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny zgodności wyprodukowanych przez siebie maszyn z obowiązującymi przepisami dyrektyw i norm.

Kompletna dokumentacja przeprowadzonej analizy oceny zgodności maszyn powinna być dostępna na życzenie.

W przypadku, gdy maszyna nie jest zgodna z określonymi wymaganiami, a nosi oznaczenie CE, podejmowane są odpowiednie działania prawne w stosunku do osób, które umieściły to oznaczenie.

Maszyny, które nie posiadają deklaracji zgodności WE na znak CE, nie spełniają wymagań dyrektywy i nie powinny być sprzedawane ani kupowane!


Producent-konstruktor powinien przeanalizować wszystkie zagrożenia (norma PN-EN ISO 12100) dla konkretnej maszyny w celu zaprojektowania i wykonania maszyny bezpiecznej. Powinien wziąć pod uwagę dokonaną przez siebie analizę i ocenę.

Zadanie to realizować można własnymi siłami poprzez powołanie zespołów zakładowych, które dokonują oceny maszyn pod kątem zgodności z przyjętymi wymogami w krajowych przepisach i dyrektywach.

W przypadku maszyn szczególnie niebezpiecznych, wymienionych w załączniku nr IV dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, wymagane są zaostrzone procedury oceny zgodności (uczestnictwo w procedurze oceny Jednostki Notyfikowanej).

Oznaczenie CE umożliwia wprowadzanie towarów na rynek Unii Europejskiej oraz zapobiega nieuczciwej konkurencji.

Oznakowanie CE jest również obowiązkowe dla wszystkich maszyn i urządzeń sprzedawanych w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyprodukowanych w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej. W takim przypadku producent może upoważnić osobę fizyczną lub prawną do wykonywania w jego imieniu części zobowiązań nałożonych na niego dyrektywą maszynową.

Oznakowanie maszyny znakiem CE:

Znaku CE można użyć dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymagania dyrektyw UE.
Jeśli maszyna wprowadzana do obrotu jest kompletna, to oznaczenie CE należy umieścić na maszynie i podpisać deklarację zgodności WE przed wprowadzeniem jej do obrotu.
Jeśli maszyna wprowadzana do obrotu jest maszyną niekompletną, to oznakowanie CE należy umieścić na maszynie i podpisać deklarację włączenia maszyny nieukończonej WE przed wprowadzeniem jej do obrotu.

Po zamontowaniu w miejscu przeznaczenia, przed wprowadzeniem do ruchu, maszyna musi przejść uzupełniającą procedurę oceny zgodności dla maszyny finalnej. Na tej podstawie należy wystawić deklarację zgodności WE dla maszyny finalnej i oznakować ją znakiem CE.
Maszyny powinny być oznaczone w sposób czytelny i trwały.

Oznaczenie powinno zawierać:

  • nazwę i adres producenta,
  • określenie maszyny,
  • oznakowanie CE,
  • oznaczenie serii lub typu maszyny,
  • numer seryjny, jeżeli stosuje się numery seryjne,
  • rok budowy maszyny.
 Stempel

Oznaczenie CE - wzorzec:

W przypadku pomniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zachować proporcje podane na poniższym rysunku (por. zał. III Rozporządzenia …)

  Oznakowanie CE musi być wielkości co najmniej 5 mm

W przypadku maszyn o niewielkich rozmiarach dopuszcza się odstępstwo od tego warunku.

W przypadku sprzętu elektrycznego lub aparatury dopuszcza się umieszczenie oznakowania CE nie na samym produkcie, tylko na opakowaniu lub załączonych dokumentach (na instrukcji obsługi lub na karcie gwarancyjnej).

Do efektywnego przeprowadzania oceny bezpieczeństwa i zgodności maszyn oraz urządzeń potrzebna jest wiedza i umiejętność wykonania analizy.

Opublikowano w pl