Dyrektywy Unii Europejskiej

- akty prawne, które państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do wprowadzenia w formie określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego rezultatu.

Dyrektywa maszynowa nakłada szereg wymagań. Wszystkie (nowe) maszyny i urządzenia, które są montowane na stanowiskach pracy, muszą posiadać deklarację zgodności WE. W szczególnych przypadkach, np. urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, niezbędne jest uczestnictwo strony trzeciej w procedurze oceny zgodności. To samo może dotyczyć maszyn wyszczególnionych w załączniku nr IV dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (w tej sytuacji dopuszczalnych jest klika procedur oceny zgodności, a decyzja co do wyboru procedury leży po stronie producenta).

Zachęcamy do zapoznania się z  wymienionymi dyrektywami.

Rozporządzenie (UE) 2023/1230 w sprawie maszyn

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r.
W sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42 WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

W przypadku, gdy dana maszyna podlega także innym dyrektywom Nowego Podejścia, które również obligują producenta do oznakowania maszyny znakiem CE, czynność ta pozwala na domniemanie, że maszyna spełnia wymagania tych pozostałych dyrektyw.

Dyrektywa 2009/127/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r., zmieniająca Dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów. Uwzględnia zasadnicze wymagania z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do projektowania i wykonania nowych maszyn do stosowania pestycydów, zapewniając jednocześnie zgodność z wymaganiami dyrektywy ramowej dotyczącej konserwacji i kontroli.

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. Obejmuje swoim zakresem sprzęt elektryczny, przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia.
Sprzęt elektryczny podlega wymaganiom niniejszego rozporządzenia, jeśli jest zasilany napięciem:
  • od 50 do 1000 V prądu przemiennego,
  • od 75 do 1500 V prądu stałego.
- Z dniem 20.04.2016 traci ważność

Dyrektywa 2014/35/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

Dyrektywa EMC 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. Obejmuje swoim zakresem aparaturę oraz instalacje stacjonarne w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.

- Z dniem 20.04.2016 traci ważność

Dyrektywa 2014/30/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

Wszyscy, którzy chcą wykonać oznakowanie zgodności CE, muszą zapoznać się również
z następującymi normami i wytycznymi:

Normy PN-EN ISO 12100

Program "Analiza zagrożeń" pomaga w procedurze przeprowadzenia analizy i oceny zgodności, dlatego też jest konieczne, aby cytowane zalecenia i normy były w posiadaniu użytkownika.

 

Normy można zakupić w: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny).

Do efektywnego przeprowadzania oceny bezpieczeństwa i zgodności maszyn oraz urządzeń potrzebna jest wiedza i umiejętność wykonania analizy.

Program MaschCE pomaga producentom i innym użytkownikom w przeprowadzeniu takiej analizy zagrożeń zgodnej z wymaganiami dyrektywy maszynowej i obowiązującymi normami.

Opublikowano w pl