PolskiDeutsch

Dyrektywa Maszynowa

W przypadku, gdy dana maszyna podlega także innym dyrektywom dotyczącym innych zagadnień, które również przewidują naniesienie oznakowania CE, oznakowanie to powinno wskazywać, ze przez domniemanie maszyna spełnia wymagania tych pozostałych dyrektyw.

Ważniejsze Dyrektywy:

  1. Dyrektywa Maszynowa 98/37/EWG ( obowiązuje w UE od 1.1.1995)
  2. Dyrektywa 73/23/EWG ( wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia ) ze zmianami 93/68/EWG
  3. Dyrektywa 89/336/EWG ( kompatibilność elektromagnetyczna ) ze zmianami 93/68/EWG
  4. Dyrektywa 89/686/EWG ( wyposażenie ochrony osobistej ) ze zmianami 96/58/WE

Wamagane oznakowanie CEWszyscy, którzy chcą wykonać oznakowanie zgodności CE musza zapoznać się z następującymi normami i wytycznymi:

Program "Analiza zagrożeń" pomaga w procedurze przeprowadzenia analizy i oceny zgodności, dlatego też jest konieczne, aby cytowane zalecenia i normy były w posiadaniu użytkownika (np. PKN).

Zainteresowany? Na wysłane zapytanie udzielimy z chęcią dalszych informacji.

Strona internetowa www.dyrektywa.com jest poświecona w całości temu programowi.

Kontakt: info @ dyrektywa.com
 
Copyright © 1995-2012 T.Kornicki - Legal Terms apply
2013-01-19 17:18:45 +0100