DYREKTYWY
Back Home Next
 

MASZ-C€

MASZ-C€
OZNACZENIE CE
DYREKTYWY
UZYSKANIE LICENCJI
PRZYKŁADY
LITERATURA
DORADZTWO
FAQ / PYTANIA
ODWIEDŹ TEŻ

Dyrektywa 98/37/WE
Dyrektywa 2006/42/WE
Dyrektywa 2006/95/WE
Dyrektywa 2004/108/WE
Co to jest maszyna?

PolskiDeutsch

Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa maszynowa nakłada szereg zadań. Wszystkie (nowe) maszyny i urządzenia, które są montowane na stanowiskach pracy, muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i być opatrzone tym znakiem lub posiadać deklarację zgodności. Konieczne jest również zweryfikowanie maszyn "starszej generacji", instalowanych przed datą wejścia w życie tej dyrektywy.
Zadanie to realizować można własnymi siłami, poprzez powołane zespoły zakładowe, które dokonują oceny maszyn pod kątem zgodności z przyjętymi wymogami w krajowych przepisach i dyrektywie. Oczywiście, jeśli zajdzie konieczność - np. urządzenia specyficzne, ulokowane, np. w strefach zagrożenia wybuchem - trzeba korzystać przy opracowywaniu opinii z pomocy instytucji zewnętrznych.

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (obowiązuje w Polsce od 29.12.2009, w UE od 17.5.2006) [jako PDF]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)

Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE (obowiązuje w UE od 1.1.1995) [jako PDF]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170)

Inne Dyrektywy

W przypadku, gdy dana maszyna podlega także innym dyrektywom dotyczącym innych zagadnień, które również przewidują naniesienie oznakowania CE, oznakowanie to powinno wskazywać, ze przez domniemanie maszyna spełnia wymagania tych pozostałych dyrektyw.

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE

Nastąpiło połączenie tekstów dotychczasowych dyrektyw 73/23/EWG i odnośnej do LVD części dyrektywy 93/68/EWG w jedną całość. Ta zmiana nie powoduje zmian merytorycznych w dotychczasowej treści dyrektywy. W deklaracjach zgodności należy powoływać się na dyrektywę 2006/95/WE (zarówno wobec wyrobów nowych, jak i w przypadku wyrobów, dla których deklaracja zgodności jest wystawiana ponownie).
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE -- [jako PDF]

Dyrektywa EMC 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa EMC 2004/108/WE z dnia 15.12.2004 obowiązuje od 20.07.2007 [jako PDF]

Dyrektywa 89/686/EWG (wyposażenie ochrony osobistej) ze zmianami 96/58/WE

Dyrektywa - tekst pierwotny z 1989 r. oraz zmiany wprowadzane kolejnymi dyrektywami:
Dyrektywa 89/686/EWG
Dyrektywa 93/95/WE
Dyrektywa 96/68/WE
Dyrektywa 93/68/EWG (odnośna część)

Wszyscy, którzy chcą wykonać oznakowanie zgodności CE musza zapoznać się z następującymi normami i wytycznymi:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (obowiązuje w UE od 17.5.2006, w Polsce 29.12.2009) [jako PDF]
Dyrektywa Maszynowa 98/37/WE (obowiązuje w UE od 1.1.1995) [jako PDF]

EN ISO 12100 (wcześniej EN ISO 12100-1 oraz EN ISO 12100-2 (wcześniej EN 292-1/2), EN ISO 14121 (wcześniej EN 1050))
EN ISO 13849-1 (wczesniej EN 954-1) .

Program "Analiza zagrożeń" pomaga w procedurze przeprowadzenia analizy i oceny zgodności, dlatego też jest konieczne, aby cytowane zalecenia i normy były w posiadaniu użytkownika. Normy można zakupić w PKN (Polski Komitet Normalizacyjny).
 

Back Next

• MASZ-C€OZNACZENIE CEDYREKTYWYUZYSKANIE LICENCJIPRZYKŁADYLITERATURADORADZTWOFAQ / PYTANIAODWIEDŹ TEŻ •
Kontakt: info @ dyrektywa.com
 
Copyright © 1995-2012 T.Kornicki - Legal Terms apply
2013-01-19 17:18:45 +0100