MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE
MaschCE


Polski Deutsch English

Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa maszynowa nakłada szereg zadań. Wszystkie (nowe) maszyny i urządzenia, które są montowane na stanowiskach pracy, muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i być opatrzone tym znakiem lub posiadać deklarację zgodności. Konieczne jest również zweryfikowanie maszyn "starszej generacji", instalowanych przed datą wejścia w życie tej dyrektywy.
Zadanie to realizować można własnymi siłami, poprzez powołane zespoły zakładowe, które dokonują oceny maszyn pod kątem zgodności z przyjętymi wymogami w krajowych przepisach i dyrektywie. Oczywiście, jeśli zajdzie konieczność - np. urządzenia specyficzne, ulokowane, np. w strefach zagrożenia wybuchem - trzeba korzystać przy opracowywaniu opinii z pomocy instytucji zewnętrznych.

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (obowiązuje w Polsce od 29.12.2009, w UE od 17.5.2006)

Inne Dyrektywy

W przypadku, gdy dana maszyna podlega także innym dyrektywom dotyczącym innych zagadnień, które również przewidują naniesienie oznakowania CE, oznakowanie to powinno wskazywać, ze przez domniemanie maszyna spełnia wymagania tych pozostałych dyrektyw.

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE

Nastąpiło połączenie tekstów dotychczasowych dyrektyw 73/23/EWG i odnośnej do LVD części dyrektywy 93/68/EWG w jedną całość. Ta zmiana nie powoduje zmian merytorycznych w dotychczasowej treści dyrektywy. W deklaracjach zgodności należy powoływać się na dyrektywę 2006/95/WE (zarówno wobec wyrobów nowych, jak i w przypadku wyrobów, dla których deklaracja zgodności jest wystawiana ponownie).
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE

Dyrektywa EMC 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa EMC 2004/108/WE z dnia 15.12.2004 obowiązuje od 20.07.2007

Wszyscy, którzy chcą wykonać oznakowanie zgodności CE musza zapoznać się z następującymi normami i wytycznymi:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (obowiązuje w UE od 17.5.2006, w Polsce 29.12.2009)

EN ISO 12100

Program "Analiza zagrożeń" pomaga w procedurze przeprowadzenia analizy i oceny zgodności, dlatego też jest konieczne, aby cytowane zalecenia i normy były w posiadaniu użytkownika. Normy można zakupić w PKN (Polski Komitet Normalizacyjny).
 

Kontakt:
info @ dyrektywa.com
Kornicki@dyrektywa.at